RODO

RODO

• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Niepubliczne Przedszkole Kubusiowy Ogród w Gorlicach , ul. Słoneczna 2. 38-300 Gorlice ;

2. kontakt z Administratorem – jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych placówki;

3. dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), – od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 139 w zw. z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), które określają treść karty zapisu do przedszkola , kryteria rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;

4. odbiorcą danych osobowych zawartych w karcie zapisu może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;

5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6. dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku.
7. prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 9. w ramach prowadzenia procesu;

8. w ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

9. w trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;

10. rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego;

11. podanie danych zawartych w niniejszym formularzu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola , co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we karcie zapisu jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola.
Oświadczenia wnioskodawcy:

1. Oświadczam, że podane w karcie zapisu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z kartą oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).