Regulamin Żłobka

Regulamin Żłobka Kubusiowy Ogród w Gorlicach

1. Żłobek Kubusiowy Ogród znajduje się w Gorlicach , ul. Słoneczna 2, zajmuje się profesjonalną opieką pedagogiczno – edukacyjną dla dzieci w wieku od 0,5- 3,0 roku.

2. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem. Zapisy prowadzone są przez cały rok.

3. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi, w czasie pobytu z żłobku, jest następujący:
• dzieci przebywające w żłobku są pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodnie z realizowanym miesięcznym planem zajęć,
• opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci,
• każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala, szatnia, łazienka) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne,
• opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
• opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej, tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę nad dziećmi innemu opiekunowi ze żłobka,
• obowiązkiem, opiekuna jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku
w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,
• w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników żłobka, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

5. Po przyjęciu, dziecko pozostaje pod stałą opieką personelu żłobka, aż do momentu odebrania przez osoby upoważnione.

6. Do odebrania dziecka upoważnieni są rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie pełnoletni opiekunowie. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. Personel żłobka każdorazowo ma prawo do weryfikacji danych personalnych osoby odbierającej dziecko na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

7. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.

8. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu
o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

9. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do placówki. Personel może prosić o przyniesienie przez rodzica zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka, że może ono uczęszczać do żłobka.

10. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie placówki, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu
2 godzin. Jeśli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie, a stan dziecka będzie się pogarszał i wymagał pomocy lekarskiej, personel wezwie pogotowie ratunkowe. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

11. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka w celu ograniczenia i nie dopuszczenia objawów chorobowych u dziecka lub innych dzieci.

12. Udzielenie świadczenia obejmuje zgodnie z normami i dostosowaniem do wieku dziecka:
● opiekę,
● wyżywienie,
● usługi pielęgnacyjne,
● nadzór pedagogiczny,
● organizowanie zabaw dydaktyczno – wychowawczych i rozwojowych, zarówno
w pomieszczeniach jak i na powietrzu,
● działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielnienia,
● bieżący kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

13. Rodzice dzieci, których zachowanie objawia się nadmierną agresją
i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych siebie, innych dzieci lub personelu, proszeni będą o konsultację z psychologiem dziecięcym. Współpraca Żłobka z rodzicami i dzieckiem może być kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa oraz jego zaleceń. Kwestionowanie decyzji personelu pedagogicznego i medycznego w tej kwestii może być podstawą do skreślenia dziecka z listy żłobka.

14. Rodzice mogą zgłaszać propozycję: programów profilaktyki i promocji zdrowia, włączać się w organizacje imprez okolicznościowych.

15. Prosimy rodziców o kierowanie uwag do personelu w trosce o dobro dziecka, oraz zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów.

16. Prawa dziecka. Dziecko ma prawo do:
• właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
• szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
• ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
• poszanowania jego godności osobistej,
• poszanowania własności,
• opieki i ochrony,
• akceptacji jego osoby,
• zabawy i wyboru jej towarzyszy,
• zabaw i zajęć zorganizowanych na świeżym powietrzu,
• spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
• snu i wypoczynku, gdy jest zmęczone,
• indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
• aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
• pomocy i wsparcia osób odpowiedzialnych i zaangażowanych,
• stymulowania przez dorosłych swego rozwoju, zaspakajania potrzeby poznawania,
• życia w poczuciu bezpieczeństwa.

17. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 5 – ego dnia kalendarzowego miesiąca za dany miesiąc, w wysokości i na zasadach określonych
w umowie. Brak dokonania opłaty w terminie, skutkuje wezwaniem mailowym do uregulowania płatności. W przypadku kiedy rodzic zalega z płatnościami za żłobek za dwa miesiące, umowa z rodzicem może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.

18. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od 1-go dnia następnego miesiąca, po jego złożeniu.

19. Wszelkie opłaty na poczet żłobka wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie.

20. Zastrzega się możliwość zmiany cen zgodnie z zapisami umowy.

21. Żłobek zapewnia ubezpieczenie dziecka w zakresie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

22. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku wyprawki.

23. Bezpieczeństwo dzieci – dla zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa, sale zabaw, w których przebywają dzieci są monitorowane.

24. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom przez opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

25. Organizacje zajęć i rytmu dnia dla grupy określa ramowy plan dnia. Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci.

26. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci (np.: alergie).

27. Nieodebranie dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości określonej w cenniku za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.

28. Nie bierzemy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przyniesione do żłobka.

29. Rodzice podpisując umowę powierzenia dziecka pod opiekę żłobka zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

30. Pracownicy żłobka zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oraz do zapewnienia Państwa dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

Ilekroć w regulaminie stosowane jest określenie rodzic, rozumie się przez nie też opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do żłobka.