Statut Żłobka

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „KUBUSIOWY OGRÓD” W GORLICACH

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa placówki: Niepubliczny Żłobek „Kubusiowy Ogród” zwany w dalszej części statutu żłobkiem.

2. Podmiotem będącym organem prowadzącym placówkę : jest firma ASMIR sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Ks.Józefa Meiera 20g/1b , zwana w dalszej części statutu właścicielem żłobka.

3. Żłobek znajduje się pod adresem: ul.Słoneczna 2 , 38-300 Gorlice.

4. Podstawa prawna działania żłobka:
• ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zwanej dalej ustawą,
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych,
• niniejszy statut.

§2

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

1. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z ustawy. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

2. Celem żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodni do 3 lat.

3. Do zadań żłobka należy w szczególności:
A. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
B. zagwarantowanie dziecku właściwiej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
C. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
D. wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci we współpracy z rodzicami, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
E. zapewnienie dzieciom warunków pełnego bezpieczeństwa,
F. prowadzenie żywienia dzieci zgodnie z obowiązującymi normami,
G. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez informowanie
o rozwoju psychofizycznym dziecka, żywieniu, pracy z dzieckiem i działaniach wspierających rozwój dziecka oraz poprzez podejmowanie wspólnych z rodzicami działań mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka i poprawę warunków pobytu dziecka w żłobku.

§3

ORGANY ŻŁOBKA

1. Pracą żłobka kieruje dyrektor posiadający kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy we współpracy z właścicielem.

2. Dyrektor wykonuje decyzje właściciela zgodnie z zakresem kompetencji określonym w umowie.

3. Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka.

4. Opiekunowie zatrudnieni w żłobku posiadają kwalifikacje zgodne
z ustawą.

5. Opiekunowie odpowiadają przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków.

6. Opiekunowie starają się tworzyć warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dążą do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

§4

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ŻŁOBKA

1. Żłobek funkcjonuje cały rok za wyjątkiem świąt oraz przerw, których termin podawany jest rodzicom z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

3. Żłobek dysponuje 31 miejscami.

4. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

5. Wymiar czasu, w którym dziecko może dziennie przebywać w żłobku, to maksymalnie 10 godzin, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być na wniosek rodzica dziecka wydłużony.

6. Podstawą zgłoszenia dziecka do żłobka jest karta zapisu dziecka lub formularz zgłoszeniowy dostępne w placówce.

7. Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest umowa świadczenia usługi opiekuńczej zawierana z właścicielem.

8. Żłobek może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

9. Praca opiekuńczo-wychowawcza jest dostosowana do wieku, potrzeb
i możliwości dziecka.

10. Rodzice dziecka uczęszczającego do żłobka mają prawo do:
a). znajomości zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych,
b). uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i niepowodzeń,
c). uzgadniania z opiekunami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w żłobku,
d). uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
e). wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki,
f). pobytu z dzieckiem w żłobku w fazie adaptacji,
g). uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci.

11. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

12. W żłobku nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie (poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach). Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

13. W przypadku zachorowania dziecka na terenie żłobka niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów, którzy są zobowiązani odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, w ciągu 2 godzin. Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską.

14. W sytuacji, kiedy stan dziecka w ocenie pracowników zagraża jego życiu wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów, a w nagłych przypadkach udziela się dziecku pierwszej pomocy.

15. W żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom zgodnie
z umową zawartą z opiekunami ustawowymi dziecka.

16. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku do 5 dnia każdego miesiąca.

17. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku określa właściciel.

18.Koszty wyżywienia podlegają odliczeniu w przypadku nieobecności (zgłoszonej) dziecka w żłobku, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności i rozliczane są w miesiącu następnym, w przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka Rodzic pokrywa cały koszt wyżywienia.

§5

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

W żłobku „Kubusiowy Ogród” obowiązują następujące, szczegółowe procedury przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/prawnych opiekunów:

a). Pracownik żłobka przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania przez rodzica/opiekuna prawnego i ponosi ją od momentu wydania dziecka rodzicowi/ opiekunowi prawnemu; w momencie odebrania dziecka z sali odpowiedzialność za dziecko przejmuje osoba odbierająca – dotyczy to także pobytu dziecka w szatni i na terenie placówki wraz z przynależnym do żłobka terenem;

b). Dziecko może być odebrane ze żłobka wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez rodzica/opiekuna prawnego.
Do odebranie dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w karcie zapisu wypełnionym i podpisanym przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego przez osoby o których mowa w pkt. b. §5. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.

c). Nie wydaje się dziecka rodzicowi/ opiekunowi prawnemu, którego stan wyraźnie wskazuje, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem dziecka, jeśli nie jest to możliwe – powiadomić policję. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka.

d). w przypadku powtarzających się prób odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających żłobek zobowiązany jest powiadomić sąd rodzinny dla nieletnich, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka,
o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich;

e). nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.

f). opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny:18.00
W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.

g). W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców opiekunów o zaistniałym fakcie.

h). W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę, po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.

j). Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rodzice mają prawo do rozwiązywania umowy ze żłobkiem z miesięcznym wyprzedzeniem bez podawania przyczyn, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca.

2. Żłobek ma prawo do rozwiązania umowy z rodzicami dziecka z miesięcznym wyprzedzeniem, szczególnie w braku porozumienia między rodzicami,
a żłobkiem w kluczowych sprawach dotyczących wychowania dziecka
i problemów wychowawczych. W przypadku gdy zachowanie dziecka stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia innych dzieci uczęszczających do żłobka , dyrektor ma prawo rozwiązać umowę z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w trybie natychmiastowym W przypadku zalegania za dwa miesiące z opłatami za żłobek, dyrektor ma prawo wypowiedzieć umowę
w trybie natychmiastowym.

3. Rozwiązanie umowy przez żłobek dokonuje się z zachowaniem następującej procedury:
a). pisemne poinformowanie rodziców

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

5. Prawo nadawania statutu, wprowadzenia do niego zmian lub uzupełnień należy do właściciela żłobka.

6. Statut wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.